Articles in Taxonomy

Differential Scanning Calorimetry

De Differential Scanning Calorimetry (kort: DSC) is een calorimetrische analysetechniek waarbij op een zeer precieze wijze warmtestromen van en naar materialen in een ruim temperatuurbereik (bijvoorbeeld -80 °C tot +500 °C) worden gemeten. Zo kunnen het fasegedrag en de (in)stabiliteit van materialen als functie van de temperatuur (smeltpunt of smelttraject, kristallisatiepunt, glastransitie, specifieke warmte, smelt- en kristallisatiewarmte, enz.) worden bepaald.

DSC is complementair met andere in het Centrum beschikbare technieken voor reologische of mechanische kenmerking.

Valgewichtdeflectiemeter (“falling weight deflectometer” of FWD) – Meting van de structurele kenmerken van wegen

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw bezit een valgewichtdeflectiemeter om de tijdelijke doorbuiging van wegen onder invloed van zwaar verkeer te meten. Vanuit een stilstaand voertuig wordt een valgewicht op een metalen schijf op het wegoppervlak neergelaten. Een rubberen buffer boven de metalen schijf dempt de klap om zo de geleidelijke belasting door een overrijdende zwaar beladen wielas van een vrachtwagen te simuleren. Negen sensoren in de buurt van de inslagzone registeren de tijdelijke deflectie van de weg. Uit de meetgegevens kan de deflectiekromme worden bepaald. De FWD is geschikt voor metingen op alle soorten van wegconstructies (van flexibel tot stijf) en op wegennetten. Gewoonlijk wordt om de 100 m een meting uitgevoerd. Eén meting duurt minder dan twee minuten.

Contact: 

Fietspadprofilometer – Meting van de langsvlakheid van fietspaden

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw bezit een fietspadprofilometer om de langsvlakheid van fietspaden of andere oppervlakken te meten. Een scooter met aanhangwagen rijdt met een constante snelheid van 20 km/h over het te onderzoeken oppervlak. Met behulp van een laser en een accelerometer wordt om de 3 cm de afstand van de aanhangwagen tot het wegoppervlak geregistreerd. Voorts worden ook de gps-coördinaten en de afgelegde afstand geregistreerd. Uit het gemeten lengteprofiel kunnen de vlakheidscoëfficiënt (met golflengten van 0,5 m en 2,5 m) of andere vlakheidsindicatoren worden berekend.

Contact: 

Curviameter – Meting van structurele kenmerken van wegen

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw bezit een curviameter om structurele kenmerken van wegen snel en nauwgezet te meten. Dit toestel meet de vervorming van een wegdek in honderd punten met een snelheid van 18 km/h en een nauwkeurigheid van 0,02 mm. De achterste wielas wordt belast van 8 t tot 13 t. Om de 5 m meet een sensor, die door middel van een voortglijdende ketting op het wegoppervlak wordt geplaatst, de tijdelijke vervorming bij de passage van de achterste wielas.

Contact: 

Ontwikkelen van prestatieproeven voor dunne en ultradunne asfaltlagen

Dit NBN-gesubsidieerde project (1/10/2008 – 30/9/2012) was gewijd aan het ontwikkelen van prestatieproeven voor dunne en ultradunne asfaltlagen (met een dikte tussen 10 en 30 mm), die in ons land en in andere Europese landen meer en meer worden toegepast. Het onderzoek hield enerzijds rechtstreeks verband met een prioriteit van het Europese normalisatiecomité CEN TC 227/WG1, dat voor alle asfaltmengsels prestatieproeven en prestatie-eisen wil vastleggen, en anderzijds met de voltooiing van de ETAG 16, die Europese richtlijnen voor de ultradunne lagen beschrijft.

Pagina's